Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego

   W dniu 28 stycznia 2016 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla gmin województwa dolnośląskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach projektu pn. „Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.  

 

Do pobrania

Rewitalizacja

Nr i nazwa Priorytetu inwestycyjnego: 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miast Read More

Termomodernizacja

Nr i nazwa Priorytetu inwestycyjnego: 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach Read More

Spotkanie

W dniu 18.03.2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Kłodzku Read More
  • 1

Dotacje unijne

Lokalny Program Rewitalizacji

W dniu 25 sierpnia 2016 roku podczas Sesji Rady Miejskiej w Kłodzku podjęta została uchwała Nr XXVII/213/2016 w sprawie przyjęcia do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2015-2020.

Lokalny Program Rewitalizacji to dokument, który jest podstawą do prowadzenia działań rewitalizacyjnych w gminie oraz ubiegania się o wsparcie środkami UE w zakresie wybranych działań w programach operacyjnych

Program obejmuje pięć głównych sfer: społeczną, gospodarczą, przestrzenno-funkcjonalną, technicznej, środowiskową. Zadania realizowane w ramach Programu pozwolą na szeroko rozumianą aktywizację społeczną, poprzez umożliwienie ubiegania się interesariuszy rewitalizacji (tj. wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkalnych, przedsiębiorców, instytucji pomocy społecznej, instytucji kultury, organizacji pozarządowych, itd.) o fundusze UE, w tym pochodzące z RPO WD na lata 2014-2020.

Do pobrania:

Rewitalizacja

kompleksowy, skoordynowany oraz wieloletni, prowadzony na określonym obszarze proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, inicjowany przez samorząd terytorialny (głównie lokalny) w celu wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju, w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania endogeniczne.

Kontakt z nami

57-300 Klodzko,
Pl. B.Chrobrego1
tel. +48 074 865 46 00
fax: +48 074 867 40 62
E-mail: umklod@um.klodzko.pl

BIP: www.um.bip.klodzko.pl

NIP: 883-10-06-050
REGON: 000526050

mapka